Iespēja studentiem!

Brīvības un Solidaritātes fonds (BSF) ir izsludinājis pieteikšanos uz vienreizēju stipendiju studentiem, kas 2013./2014. gadā rakstīs bakalaura vai maģistra programmas noslēguma darbu un tam izvēlēsies kādu no fonda piedāvātajiem tematiskajiem blokiem.

Šajā mācību gadā piedāvātās virstēmas ir:

  • Sociālās nevienlīdzības, tās cēloņu un seku izpēte;
  • Arodbiedrību loma mūsdienu Latvijā;
  • Zaļā tautsaimniecība;
  • Sieviešu politiskās tiesības un iespējas šodien un vēsturiski Latvijā.

Uz izsludināto stipendiju drīkst pretendēt Latvijas augstskolu studenti, kuri 2013./2014. mācību gadā izstrādā savus noslēguma darbus studijām bakalaura vai maģistra programmās. Lai pieteiktos BSF stipendijai, studentam jāiesniedz ar kādu no izsludinātajām virstēmām saskanīga noslēguma darba tēma, kas saskaņota ar potenciālo darba vadītāju. Pieteikties stipendijai var, aizpildot pieteikšanās anketu un iesniedzot to BSF līdz 2014. gada 1. februārim (ieskaitot). Stipendiju konkursa nolikums un pieteikuma anketa ir pieejama http://www.bsf-latvija.lv/lv/stipendijas/.

Vienas stipendijas apmērs ir 200 Ls, to izmaksā divās daļās, pārskaitot uz stipendiāta norādīto bankas kontu. Pirmā stipendijas daļa (60%) tiek izmaksāta, uzsākot pētījumu, otrā daļa (40%) pēc pētījuma pabeigšanas, sekmīgas aizstāvēšanas kopā ar darba vadītāja atzinumu.

Stipendijas izveidošanas mērķis ir pievērst jauno pētnieku uzmanību tādām sabiedrībā aktuālām tēmām kā līdzdalība, solidaritāte, tolerance, sociālais taisnīgums, progresivitāte, ilgtspējīga tautsaimniecība, vides aizsardzība un demokrātija, kā arī studiju laikā atbalstīt centīgus, mērķtiecīgus Latvijas augstskolu studentus viņu bakalaura vai maģistra darbu izstrādē.

Stipendiātu darbi tiks publicēti BSF mājaslapā.