Publikācijas

Iespēju robežās vēlos dot iespēju plašākam lasītāju lokam iepazīties ar manām grāmatām un pētnieciskajiem darbiem – ne vienmēr tas gan iespējams, jo no senāka laika arī pašam daži teksti nav saglabājušies, jāņem vērā arī autortiesību lietas. Tomēr šajā virzienā gribētos iet, te piedāvāšu vismaz daļu.

Pagaidām te ievietoti tikai daži darbi, bet turpinājums noteikti sekos! (to be continued…)


“Zviedrijas-Latvijas attiecības 1987-1991: okupācijas jautājums” (2005)

“Sveriges och Lettlands relationer 1987-1991: ockupationsfrågan” (2005)

“Afgāņu kalns: aculiecinieka stāsts par 1987. gada notikumiem Afganistānā” (2009)

“Gorkija 11a jeb Ceļš atpakaļ uz mājām” (1976)

“A Guest of the KGB” (1985)

“Afghan Odyssey: Latvian Joins Warrior Brotherhood” (1987)

“Afganistānas nākotne: kļūt par stabilizētu valsti vai sadalīties?” (2007)

“Russia’s Self-Imposed Calamities: The Case of Chechnya Today and Latvia in 1917” (2005)

“Im Schatten Moskaus” (2006)

“Lati poorab pilgu Iraagilt Afganistanile” (2007)

“Quo Vadis Latvia?” (2007)

Grāmatas:

ASV Baltijas valstu politika triju prezidentu laikā: eseja, Dauņa Auera (red.) grāmatā Latvija un ASV: no nebrīvas nācijas līdz stratēģiskam partnerim. LU, Rīga, 2008.

Skats nākotnē atskatoties, rakstu krājums, Jumava, Rīga, 2007.

Redaktors, Pastiprināta Eiropas Savienības austrumu kaimiņu politika: jautājumi un izaicinājumi, Latvijas Ārpolitikas institūts, Rīga, 2007.

Redaktors, ES kopējā ārējā un drošības politika un Krievija: Partnerības un sadarbības līgums kā pārbaudījums, Latvijas Ārpolitikas institūts, Rīga, 2006.

Redaktors, Eiropas Savienības austrumu kaimiņi pēc Oranžās revolūcijas, Latvijas Ārpolitikas institūts, Fridriha Eberta fonds, Rīga, 2006.

“Russia’s Self-Imposed Calamities: The Case of Chechnya Today and Latvia in 1917” (Krievijas pašas izraisītā nelaime: Čečenija šodien un Latvija 1917. gadā), Ž. Ozoliņa (red.) grāmatā Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas. Starptautiskās konferences ziņojumi, Latvijas Universitāte, Rīga, 2005.

Redaktors, Fourth Baltic-German Dialogue. Management of Diversity in the EU: External Challenges and Internal Constraints (4. Baltijas-Vācijas dialogs. Dažādību pārvaldīšana ES: ārējie izaicinājumi un iekšējie kavēkļi), Fridriha Eberta fonds, Latvijas Ārpolitikas institūts, Rīga, 2005.

Redaktors, Paplašināta Eiropa un tās kaimiņu politika: Austrumu dimensija, Latvijas Ārpolitikas institūts, Rīga, 2005.

“Zviedrijas-Latvijas attiecības 1987-1991: okupācijas jautājums”, J. Škapara (sast.) grāmatā Baltijas brīvības ceļš, Rīga, Zelta grauds, 2005.

“Frozen Conflicts, frozen or Soluble Solutions?” (Sasalušie konflikti, sasaluši vai risināmi risinājumi?), O. Knudsena (red.) grāmatā Advancing cooperation between Northern Europe and The United States (Veicinot sadarbību starp Ziemeļeiropu un ASV), Swedish Institute of International Affairs, Stokholma, 2005.

Redaktors, An enlarged Europe and its Neighbourhood policy: Eastern dimension (Paplašināta Eiropa un tās kaimiņu politika: Austrumu dimensija), Latvijas Ārpolitikas institūts, Rīga, 2004.

“One year on: lessons from Iraq” (Gadu vēlāk: Irākas mācība), G. Lindstrēma un B. Šmita (red.) grāmatā One year on: lessons from Iraq, Chaillot Paper Nr. 68, EUISS (Eiropas Savienības stratēģisko studiju institūts), Parīze, 2004. (Saīsināta versija publicēta itāliski, Aspenia, nr. 24, Roma, 2004.)

“Irāka un pasaules drošība”, Latvijas Grāmata 2004, Jumava, Rīga, 2004.

“Latvija un Gruzija”, Latvijas Grāmata 2003, Jumava, Rīga, 2003.

“Mazs cinītis… Stāsts par to, kā Latvija ielauzās ES un NATO kā pilntiesīga dalībvalsts”, Latvijas Grāmata 2002, Jumava, Rīga, 2003.

Redaktors, EU and NATO Enlargement in the Baltic Sea Region (ES un NATO paplašināšanās Baltijas jūras reģionā), konferences materiāli, Latvijas Ārpolitikas institūts, Rīga, 2003.

“Globālais terorisms un pasaules drošība”, konferences NATO un 21. gadsimta drošības problēmas, Latvija NATO un Eiropas Savienības drošības sistēmā materiālu krājumā, Latvijas Inteliģences apvienība, Rīga, 2003.

Redaktors, Russian Foreign and Domestic Policies: in Harmony or at Odds? (Krievijas ārpolitika un iekšpolitika: saskaņā vai pretrunā?), konferences materiāli, Latvijas Ārpolitikas institūts, Fridriha Eberta fonds, Rīga, 2002.

Pirmie desmit gadi: cīņa par Latvijas drošību pasaules lielajā politikā, rakstu krājums – izlase, Zinātne, Rīga, 2002.

“The Baltic States, Russia, and the New Europe” (Baltijas valstis, Krievija un jaunā Eiropa), Svena Eliasona un Hansa Lodena (red.) grāmatā Nordisk Sakerhetspolitik infor nya utmaningar (Nordic Security  Policy on the Threshold of Now Challenges), Carlsson Bokforlag, Stokholma, 2002

“Latvijas dalība NATO – politiķu kaprīze vai skarba nepieciešamība?” konferences Tautas un Nacionālo Bruņoto spēku kopība. Latvijas nacionālā drošība Eiropas Savienībā un NATO drošības sistēmā materiālu krājumā, Latvijas Inteliģences apvienība, Rīga, 2002.

Mūra drupinātājs jeb Ceļš atpakaļ uz mājām, Jumava, Rīga, 2002.

“Latvia and EU Enlargement” (Latvija un ES paplašināšana), Helmuta Hubela (red.) grāmatā EU Enlargement and Beyond: The Baltic States and Russia (ES paplašināšana un turpinājums: Baltijas valstis un Krievija), Berlin Verlag, Berlīne, 2002.

Redaktors, Effects of Baltic EU Membership on Northern Europe (Baltijas valstu iestāšanās ES ietekme uz Ziemeļeiropu), konferences ziņojums, Latvijas Ārpolitikas institūts, Zviedrijas ES prezidentūra, Rīga, 2001.

“The Security Aspect: The Interests and Efforts of Latvia” (Drošības aspekts: Latvijas intereses un pūles), Georga Klokera (red.) grāmatā Ten Years after the Baltic States Re-Entered the International Stage (Desmit gadi kopš Baltijas valstu atgriešanās starptautiskā arēnā), Zentrum fuer Europaeische Integrationsforschung, Nomos, Bādenbādene, 2001.

“Baltic-Russian Relations: A Reassessment” (Baltijas-Krievijas attiecības), T. Jundža (red.) grāmatā The Baltic States at Historical Crossroads (Baltijas valstis vēsturiskās krustcelēs), 2. papildinātais izdevums, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīga, 2001.

Redaktors, kopā ar J. D. Nakmairu, The Northern Dimension: An Assessment and Future Development (Ziemeļu dimensija: vērtējums un perspektīva), Latvijas Ārpolitikas institūts, Konrāda Adenauera fonds, Rīga, 2000.

“Hard Security for the Baltics:Arms, Allies and Adversaries” (Cieta drošība Baltijai: ieroči, sabiedrotie, un pretinieki),  Gunilas Herolfas (red.) grāmatā Subregional Cooperation and Integration in Europe (Subreģionālā sadarbība un integrācijas Eiropā), Zviedrijas Ārpolitikas institūts, Stokholma, 2000.

“Baltic Military Cooperation” (Baltijas militārā sadarbība), Pekas Sivonena (red.) grāmatā Security-Political Prospects in Northern Europe at the Beginning of the Millennium (Drošības un politiskās izredzes Ziemeļeiropā, sākoties jaunajai tūkstošgadei), Nacionālā Aizsardzības koledža, Helsinki, 2000.

“The Northern Dimension and Baltic Security Structures” (Ziemeļu dimensija un Baltijas drošības struktūras), Irenas Petkovas un Elitsas Markovas (red.) grāmatā Regional Cooperation in Central and Eastern Europe(Reģionālā sadarbība Vidus un Austrumeiropā),  Economic Policy Institute, Bertelsmana fonds, Pasaules Banka, Sofija, 2000.

“The Baltic States: The Political and Social Dimensions” (Baltijas valstis: politiskā un sociālā dimensija), Helenas Tangas (red.) grāmatā Winners and Losers of EU Integration: Policy Issues for Central and Eastern Europe (Ieguvēji un zaudētāji ES integrācijā: politikas jautājumi Vidus un Austrumeiropā), Pasaules Banka/Bertelsmana fonds, Vašingtona, 2000.

“The Baltic States, Germany, and the United States” (Baltijas valstis, Vācija un ASV), Svena Arnsvalda un Markusa Veniga (red.) grāmatā German and American Policies toward the Baltic States: The Perspectives of EU and NATO Enlargement (Vācijas un Amerikas politika attiecībā uz Baltijas valstīm), Nomos, Bādenbādene, 2000.

“Joining the EU and NATO: Baltic Security Prospects at the Turn of the 21st Century” (Pievienojoties ES un NATO: Baltijas drošības prognozes 21. gs. mijā), Ata Lejiņa (red.) grāmatā Baltic Security Prospects at the Turn of the 21st Century (Baltijas drošības izredzes 21. gs. mijā), Kikimora Publications, Helsinki, 2000.

Redaktors, kopā ar P. Apini, How Secure are the Baltic States? (Cik drošas ir Baltijas valstis?), Latvijas Ārpolitikas institūts, Konrāda Adenauera fonds, Rīga, 1999.

“Implications for Economic Development and Baltic Cooperation” (Ekonomiskās attīstības un Baltijas sadarbības netiešā nozīme), M. Jopa un R. Varjovāra grāmatā (red.) Approaching the Northern Dimension of the CFSP: Challenges and opportunities for the EU in the emerging European security order, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki, 1998.

“The Baltic States, European Security and Geopolitics’’ (Baltijas valstis, Eiropas drošība un ģeopolitika), R. Jansona (red.) konferences Hard and Soft Security in the Baltic Sea Region(Aland Islands)  materiālu krājumā, The Olof Palme International Center, Stokholma, 1998.

“Latvija 20. gadsimtā”, J. Ekonena, V. Kulju, T. Matsinena (red.) grāmatā 20. gadsimta vēsture, Zvaigzne ABC, Rīga, 1998.

Redaktors, kopā ar P. Apini, After Madrid and Amsterdam: Prospects for the Consolidation of Baltic Security (Pēc Madrides un Amsterdamas: Baltijas drošības konsolidācijas aspekti), Latvijas Ārpolitikas institūts, Konrāda Adenauera fonds, Rīga, 1998.

Redaktors, kopā ar G. Arteusu, Baltic Security: Looking towards the 21st century (Baltijas drošība: skats uz 21. gadsimtu), LĀI/Forsvarshogskolan, Rīga, 1998.

“The Baltic States and Regional Security” (Baltijas valstis un reģionālā drošība), Olava F. Knudsena (red.) konferences materiālu krājumā Japan–Europe Workshop (Oslo), Regionalism and Regional Cooperation, NUPI, Oslo, 1997.

Redaktors, kopā ar P. Apini, NATO and the Baltic States. Quo Vadis? (NATO un Baltijas valstis. Quo Vadis?), Latvijas Ārpolitikas institūts, Konrāda Adenauera fonds, Rīga, 1997.

Redaktors, kopā ar Ž. Ozoliņu,  Small States in a Turbulent Environment: The Baltic Perspective (Mazas valstis nemierīgā vidē: Baltijas perspektīva), Latvijas Ārpolitikas institūts, Rīga, 1997.

Redaktors, kopā ar D. Bleieri, The Baltic States: Search for Security (Baltijas valstis: drošības meklējumi), Latvijas Ārpolitikas institūts, Rīga, 1996.

“Latvia” (Latvija), Aksela Krona (red.) grāmatā The Baltic Sea Region: National and International Security Perspectives, Badenbādene, Nomus, 1996.

Redaktors, kopā ar P. Apini, NATO and EU Enlargement: The Case of the Baltic States (NATO un ES paplašināšanās: Baltijas valstu iespējas un perspektīvas), Latvijas Ārpolitikas institūts, Konrāda Adenauera fonds, Rīga, 1996.

Redaktors, kopā ar P. Apini, The Baltic States on Their Way to the European Union/Security Aspects (Baltijas valstis ceļā uz ES/drošības aspekti), Latvijas Ārpolitikas institūts, Konrāda Adenauera fonds, Rīga, 1995.

“Latvia in a Post-Cold War Europe” (Latvija pēc aukstā kara Eiropā), A.O. Brundtlanda un Dona M. Snaidera (red.) grāmatā Nordic-Baltic Security: An International Perspective, CSIS, Vašingtona,  NUPI, Oslo, 1994.

“Continuing Baltic Security Dilemma: Some Considerations” (Vēl pastāvošā Baltijas drošības dilemma: dažas pārdomas), Latvia in the New Europe. Nolasīts referāts Zviedrijas Ārpolitikas institūtā 1993. g. 16. novembrī. Stokholma, 1993. g. decembris.

Toreiz Afganistānā, ietverot diskusiju ar pulkv. Daini Turlo, Latvijas Bruņoto spēku virspavēlnieku, Rīga, 1993.

“The Baltic Security Dilemma: How to Secure Independence” (Baltijas drošības dilemma: kā nodrošināt neatkarību?) Čārlza L. Berija (red.) konferences materiālu krājumā The Search for Peace in Europe. Institute for National Strategic Studies and the George C. Marshall European Center for Strategic Studies, Garmisch–Partenkirchen, 1993.

Redaktors, Annas Lejiņš grāmatai Dzīvot dzīvu dzīvi, Autora apgāds, Stokholma, 1988.

15 dienas ar partizāniem, Autora apgāds, Stokholma, 1986. Atkārtots izdevums Rīgā, 1993. g.

Gorkija iela 11a, Stokholma, 1976

Laikraksti un zinātniskie izdevumi:

Afgāņu kalns. No vakardienas atgriežoties šodienā. Diena, 2009. gada 21. februāris

Nopietnā brīdī. Diena, 2009. gada 20. janvāris

Latvija kā alternatīvās enerģijas “lielvalsts”. Diena, 2008. gada 18. jūnijs

Rītdienas Eiropas sociāldemokrātija: mūsdienu LSDSP atdzimšana?. Diena, 2008. gada 15. janvāris

Quo vadis Latvia? (Kurp ej, Latvija?), The Insider, Nr. 4, 2007.

Afganistānas nākotne: kļūt par stabilizētu valsti vai sadalīties?, Tēvijas Sargs, 2007. gada oktobris.

Lati poorab pilgu Iraagilt Afganistanile (Latvieši pamet Irāku un aiziet uz Afganistānu), Valismaa, 2007. gada 20. oktobris.

Indija tuvojas Latvijai – mēs Indijai, Tēvijas Sargs, 2007. gada aprīlis.

EU’s model member Latvia has still to rout its Oligarchs (Eiropas parauga dalībvalstij Latvijai vēl jāuzvar oligarhi), Europe’s World, 2007. gada pavasaris.

Nav tādas Irākas tautas, Republika.lv, 2007. gada 2.-8. februāris.

Karš Irākā naftas dēļ? Vienkāršoti…, Republika.lv, 2007. gada 12.-18. janvāris.

Atkalredzēšanās ar komandieri Tahelu Šīrzādu. Afganistānā pēc divdesmit gadiem rezultāts ir divi pret divi, Diena, 2006. g. 11. septembris.

Im Schatten Moskaus (Maskavas ēnā), Handelsblatt, 2006. g. 23. maijs (pārpublicēts krievu valodā laikraksta Telegraf 24. maija numurā, atrodams arī Krievijas portālā Inopressa.ru).

Divās frontēs vienlaikus nevar uzvarēt. Intervija ar Latvijas Ārpolitikas institūta direktoru Ati Lejiņu, Diena, 2006. gada 23. novembris.

Eiropa meklē draugus, Krievija – klientus? Republika.lv, 2006. g. 13.-21. aprīlis.

16. marts un 1939. gads, Diena, 2006. g. 15. marts.

Vai sācies ceturtais pasaules karš? Republika.lv, 2006. g. 3. marts.

Putin, Erdgas und die deutsche Realpolitik (Putins, dabasgāze un vācu reālpolitika), Handelsblatt, Vācija, 2006. g. 16. janvāris

Gas, Realpolitik and Insecurity (Gāze, reālpolitika un nedrošība), Diplomaatia, Igaunija, 2006. g. 13. janvāris.

Gāze, korupcija un nedrošība, Diena, 2006. g. 4. janvāris.

Sveriges och Lettlands relationer 1987-1991: ockupationsfrågan (Zviedrijas-Latvijas attiecības 1987-1991: okupācijas jautājums), Handlingar och tidskrift, Kungl Krigsvetenskapsakademiens, Nr. 4, 2005, 97.-107. lpp.

Vai lūzums Izraēlas un Palestīnas konfliktā? Diena, 2005. g. 11. jūlijs.

Kurš bija kaķis, kurš pele? Kultūras sakaru spēle ar VDK, Diena, 2004. g. 11. septembris.

Valstiskā apziņa, ārlietas un drošība, Latvijas Vēsture, 2(54), 2004. g.

Ģeopolitika un Latvijas ārpolitikas uzdevumi, 21. gadsimtam sākoties, LZA Vēstis. A daļa, 58. sējums, 2004.

Die baltischen Staaten an der Pforte zur EU (Baltijas valstis uz ES sliekšņa), Internationale Politik, DGAP (Vācijas Ārpolitikas institūts), Berlīne, Nr. 4, 2004.

ES un NATO Baltijas jūras krastos, Diena, 2003. g. 20. decembris.

ES drošības politika – NATO stiprināšana vai beigas? www.politika.lv, 2003. g. 21. oktobris.

Jauna pasaules kārtība – reālpolitika vai civilizāciju karš? Diena, 2003. g. 15. oktobris.

Būs karš, un plauks terorisms, Diena, 2003. g. 4. marts.

Can A Small State Defend Itself? The Case of Latvia (Vai maza valsts var sevi aizsargāt? Latvijas gadījums, World Defence Systems, Royal United Services Institute, London, December 2002, Vol.4, No.3.

The Case of Latvia, Antonio Missiroli (red.) krājumā Bigger EU, Wider CFSP, Stronger ESDP? The View from Central Europe, Institute for Security Studies, Paris, Occasional Papers, No. 34, April 2002

Kurp ejat, Latvijas slepenie dienesti? Diena, 2002.g. 27. novembris

11. septembris un reālpolitika, Diena, 2002. g. 20. septembris.

Why Latvia Wants to Join NATO? (Kāpēc Latvija vēlas iestāties NATO?), Nato’s Nations, Latvia in NATO: From Vision to Action, Special Issue, Bonna, 2001.

Valodas dēļ Latvija iedzīta stūrī, www.politika.lv, 2001. g. 19. decembris.

Baltic Sea Security – The Baltic Viewpoint, Proceedings Baltic Future 2001, Tidskrift 1 Sjoevaesendet, Nr. 3, 2001 (latviešu valodā  Latvijas Vēsture, Nr. 4(44), 2001).

Terrorist Attacks Have Not Affected Baltic Hopes for NATO Membership (Teroristu uzbrukumi nav ietekmējuši Baltijas cerības uz iestāšanos NATO), BBC Monitoring, 2001. g. 9. oktobris, tulkots no Jaunā NATO? Jaunā Krievija?, Diena, 8 October, 2001. g. 8. oktobris.

Epaluulo Venajaa kohtaan lisaa Latvian Nato-haluja (NATO paplašināšanās un Latvija), Helsingin Sanomat, 2001. g. 25. augusts.

Will the Next Round of NATO Enlargement Split the Baltics? (Vai nākamā NATO paplašināšanās kārta sašķels Baltiju?), Security Dialogue, vol.32, nr.1, 2001. g. marts, SAGE Publications.

Jauni strīdi rada jaunu drošības sistēmu Eiropā, Diena, 2001. g. 17. marts.

Prezidentu tikšanās – kas tai sekos?, Diena, 2001. g. 23. februāris.

Pareizi noteiktas ārpolitikas prioritātes, Diena, 2001. g. 17. februāris.

Par nacionālo identitāti, bīskapu Albertu un Eiropas Savienību, Diena, 2000. g. 11. novembris.

Cooperation in the Baltics has Prepared Latvia for the EU (Baltijas valstu sadarbība ir sagatavojusi tās Eiropas Savienībai),  Helsingin Sanomat, (Somijas dienas avīze), Helsinki, 2000. g. 13. septembris.

Latvija, mainīgā ģeopolitika un Krievija, Diena, 2000. g. 1. jūlijs (atkārtoti publicēts Tēvijas Sargs,  Nr. 7, 2000. g. jūlijs).

Jeļcina-Putina Krievija, Diena, 2000. g. 4. janvāris.

Somu Ziemas kara 60. gadadiena, Latvijas Vēsture, 1(37), 2000. g.

The Baltic Cooperation Model and the European Union (Baltijas sadarbības modelis un ES), EU Enlargement – Security Perspectives, Internatum 1/2000, Aleksanteri Instituutti, Helsinki.

Latvijas drošba XXI gadsimtā, Diena, 1999. g. 28. decembris.

Kurp ejat, Latvijas slepenie dienesti?, Diena, 1999. g. 10. marts.

Divi soļi uz priekšu, viens atpakaļ: pārdomas par 16. martu, Diena, 1999. g. 18. februāris.

Integrēšanās laiks, Diena, 1999. g. 11. janvāris.

Latvia kohti 2000-lukua (Latvijas neatkarības 80. gadadiena: skats uz 21. gs.), Rozentāls–seura, Yearbook of the Finnish Latvian Rozental Society 1998, Vuosikirja, 1998.

“The “Twin Enlargements” and Baltic Security” (Baltijas drošība un divas paplašināšanās), Latvijas Universitātes žurnālā Humanities and Social Sciences. Latvia, 2(19)/3(20), 1998.

Latvija un Austrumeiropas pusgadsimta lāsts, Diena, 1998. g. 22. jūnijs.

Quo vadis, Eiropa?, Fokuss, 1998. g. 25. jūnijs.

Vai maza valsts spēj sevi aizsargāt?, Latvijas Vēsture, 1(29), 1998.

Ryssland vill ha kallt krig (Krievija grib auksto karu), Dagens Nyheter, 1998. g. 17. aprīlis.

Vai pavērsiens Latvijas un Krievijas attiecībās?, Diena, 1998. g. 10. marts.

Vai otra tuksneša vētra?, Literatūra, Māksla, Mēs, 1998. g. 26. febr.–4. marts.

Stabila iekšpolitika kā veiksmīgas ārpolitikas garants, Diena, 1998. g. 7. janvāris.

Vai mums ir nacionālais pašlepnums?, Diena, 1997. g. 16. septembris.

The Baltic States On the East-West Faultline in Northern Europe (Baltijas valstis uz Ziemeļeiropas austrumu un rietumu robežšķirtnes), Studies in International Relations (International Relations 17) Vol. 18, No. 1, 25.-35. lpp.,  Nihon University,  Mishima-Shi, 1997.

Demokrātija grūta skola, Diena, 1997. g. 19. maijs.

Bruņu cepures un orientācijas virziens, Diena, 1997. g. 22. marts.

NATO paplašināšanās “drauds” Baltijas valstu drošībai, Latvijas Vēsture, No 1(25), 1997.

Latvija un NATO: Vai esam gatavi?, Diena, 1996. g. 1. oktobris.

Lotewska polityka bezpieczenstwa (Latvijas drošības politika), Biuletyn Baltycki, Nr.1(2), Varšava, 1996.

The “Threat” of NATO Enlargement to the Security of the Baltic States (NATO paplašināšanās “drauds” Baltijas valstu drošībai), Royal Swedish War Academy journal Handlingar och Tidskrift, Nr. 3, 1996.

Situation in the Baltic States (Stāvoklis Baltijas valstīs), Japan and the European International Process, referāts nolasīts Japānas–Zviedrijas darba grupā Stokholmā, 1995. g. 27.–28. jūnijā, Japānas Ārpolitikas institūtā, Tokijā, 1996.

Latvian Security Challenges in 1996 (Latvijas drošības izaicinājumi 1996. gadā), Security Dialogue, 27. sēj., Nr. 2, 1996. g. jūnijs.

Latvijas neatkarība: līdzšinējā pieredze un nākotnes iespējas, Latvijas Vēsture, No. 4., 1995.

If Russia Eyes The Baltic Again (Ja Krievija atkal tīkotu Baltiju),  European Brief, Brisele, 2. sēj.,  No. 7, 1995. g. jūnijs.

Baltijas valstu drošība: mērķi un  ierobežojumi, Diena, 1995. g. 12. aprīlis.

Security in the Baltic states: goals and constraints (Or How to Secure the Irreverisibility of Restored Independence) (Drošība Baltijas valstīs: mērķi un ierobežojumi (vai kā nodrošināt atjaunotās neatkarības neatgriezeniskumu)), Zviedrijas Ārlietu ministrija, 1995.

The Building of a Baltic Defence (Ceļot Baltijas aizsardzību), European Brief, Brisele, 2. sēj., No 2, 1994. g. novembris.

Vistu būdas un cilvēku tiesības. Kā saprasties ar Rietumiem un Austrumiem, Diena, 1994. g. 21. janvāris.

Baltikums säkerhet är Europas (Baltijas drošība ir arī Eiropas drošība). Vart Försvar, Stokholma, Nr. 5, 1993. g. novembris.

Baltijas drošības dilemma: kā nosargāt atjaunoto neatkarību?, Diena, 1993. g. 27., 28., 29. jūlijs.

Russia’s Policy Toward the Baltic States: Old Wine in New Bottles? (Krievijas Baltijas politika: vecs vīns jaunās pudelēs?), Baltic Observer, 1993. g. 4.-10. jūnijs.

Kāpēc balsot?, Skola un ģimene, 1993. g. marts.

Baltisk samarbete blir svarare utan västhjalp  (Baltijas sadarbība ir grūtāka bez Rietumu palīdzības), Svenska Dagbladet, Stokholma, 1993. g. 12. februāris.

Towards a Common Security Structure (Ceļā uz kopēju drošības struktūru), Baltic Observer, 1992. g. 22.-28. oktobris.

Latvijas un Eiropas drošība, Diena, 1992. g. 13. oktobris.

Austrumeiropa un Rietumeiropa nesaprotas, Diena, 1992. g. 11. jūlijs.

Latvija 1990. gadā, Literatūra un Māksla, 1990. g. 29. decembris.

Afghan Odyssey. Latvian Joins Warrior Brotherhood (Afgāņu odiseja. Latvietis pievienojas karavīru draudzei), Soldier of Fortune, 1987. g. septembris.

Apskati:

Max Jakobson, Finland in the New Europe, Praeger, 1998, Latvijas Vēsture, Rīga, Nr. 1(37), 2000.